AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Birleşme

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Birleşme

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YATIRIMCILARINA DUYURUDUR

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu unvanının, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesi,

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu'nun, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmesi nedeniyle ihraç edilecek yeni katılma paylarının kurul kaydına alınması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.12.2010 – 15-1248 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuş, söz konusu işlemler ile ilgili içtüzük değişiklikleri 21.02.2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan için başvurulacaktır.

Söz konusu birleşme işlemleri, içtüzük değişikliklerinin tescil tarihi olan 21.02.2011'de gerçekleştirilecektir.

Söz konusu fonların katılma paylarının kayda alınması, fonların ve katılma belgelerinin kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

I. GERÇEKLEŞEN FON BİRLEŞMELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu'nun AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmesi:

BİRLEŞME NEDENİYLE SONA ERECEK FON

BÜNYESİNDE BİRLEŞİLEN FON

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Tutarı

Pay Sayısı

Eski Fon Tutarı

Eski Pay Sayısı

Yeni Fon Tutarı

Yeni Pay Sayısı

100.000.000.TL

10.000.000.000

500.000.000.TL

50.000.000.000

698.127.463.- TL

69.812.746.300

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Tutarı

Pay Sayısı

100.000.000.TL

10.000.000.000

Bu birleşme nedeniyle ihraç olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 2'nci tertip 19.812.746.300 adet katılma payı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 20.12.2010 ve EYF 92-2//937 sayı ile kayda alınmıştır.

II. BÜNYESİNDE BİRLEŞİLEN FONLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

Yatırım Stratejileri:
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu: Fonun karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi aşağıda yer almaktadır.


Fon Adı

Benchmark

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı

AVB
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

(%44) KYD Eurobond Endeksi USD-TL

%80-100 Eurobond

(%44) KYD Eurobond Endeksi Euro-TL

(%4) KYD O/N Repo Endeksi – Brüt

%0-20 O/N Ters Repo – BBP (*)

(%4) KYD TL Bono Endeksi 182 gün

%0-20 DİBS (**)

(%1) KYD FX Bono Endeksi 1 USD-TL

%0-20 DİBS

(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen 5 bankanın bir aylık TL brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks

%0-20 Mevduat

(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen 5 bankanın bir aylık USD brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks

%0-20 Mevduat

(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen 5 bankanın bir aylık Euro brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks

%0-20 Mevduat

(*) Borsa Para piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 si oranında yapılacaktır.
(**) Fon portföyünün en fazla %20'si oranında özel sektör tahvillerine yatırım yapılabilir.

Yönetim Ücreti Bilgileri:
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu: Şirkete, fonun yönetim ve temsili ile fona tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük 0,0000275 (yüzbindeikivirgülyetmişbeş) oranında fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde şirkete ödenir. Söz konusu ücret şirket ve portföy yöneticisi arasında, portföy yönetim sözleşmesi esaslarına göre paylaştırılır.

Katılma Payı Alım Satım Esasları:
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ilişkin ayrıntı bilgilere fonun http://www.akportfoy.com.tr/fonsbf/avivasa/fon/AVB internet adresinde yayımlanan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.

III. BİRLEŞME NEDENİYLE YAPILACAK DEĞİŞTİRME İŞLEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Değiştirme Oranının Tespiti:
Yukarıda ayrıntısı verilen fonların birleşmesi nedeniyle yapılacak değiştirme işleminde kullanılacak değiştirme oranı; bünyesinde birleşilen fonların birim pay değerinin, sona erecek fonların birim pay değerine bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Birleşime konu fonların, bu sirkülerin ilan tarihinde birim pay değeri üzerinden hesaplanan gösterge niteliğindeki değiştirme oranı;

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu için 1.06441'dir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu için 0.95989'dir.

Fon paylarının değiştirilmesi işlemlerinde kullanılacak nihai değiştirme oranı ise birleşme tarihi itibariyle hesaplanacaktır.

Değiştirme İşlemine İlişkin Bilgiler:
Birleşme tarihi itibarıyla yatırımcılara ait birleşme nedeniyle sona erecek fonların payları, birleşme oranına bölünmek suretiyle hesaplanan pay sayısı ile değiştirilecektir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu'nun katılma paylarının tamamı Takasbank A.Ş. nezdinde kaydileştirildiği için birleştirme tarihi itibarıyla anılan fonlara ait katılma paylarına sahip olan yatırımcılar adına değiştirme işlemleri birleşme tarihinde kayden yapılacaktır.

Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir.

Sona eren fonların tüm malvarlığı ve borçları, bu sirkülerde belirtilen birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilir.

  1. Katılma paylarının değiştirme oranlarının ve pay değerlerinin ilan edileceği ve fon içtüzüklerinin ve birleşim nedeniyle ilan edilen sirkülerin temin edilebileceği yerler

UNVAN

ADRES

TELEFON NO

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Saray Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No.8
34768 Ümraniye/İstanbul

0216 633 33 33

2. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:

KURUCUNUN UNVANI

ADRES

TELEFON NO

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Saray Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No.8
34768 Ümraniye/İstanbul

0216 633 33 33

YÖNETİCİNİN UNVANI

ADRES

TELEFON NO

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center
4.Levent/İstanbul

0212 385 27 00

Bu sirkülerde yer alan bilgilerin tam ve doğru olarak fonun gerçek durumunu yansıttığını kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız. 03.11.2010

MEHMET ALİ ERSARI

ARGUN EĞMİR

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı