BES ve HAYAT SÖZLÜĞÜ

BES ve HAYAT SÖZLÜĞÜ

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları ile ilgili terimlerin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız tıklayın.

Acente

Sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın, belli bir bölge içinde, sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesine yardımcı olan gerçek veya tüzel kişiler.

Aktüer

Aktüerya, yatırım, istatistik, matematik, finansman ve demografi konularında çeşitli bilimsel teoriler kullanarak prim, karşılık ve yatırım getirilerini hesaplayan, her türlü tarife, tablo ve teknik esasları hazırlayan, geleceğe yönelik teknik ve finansal tahminler yapan, olası riskleri belirleyen, bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirlere ilişkin tavsiyelerde bulunan ve Müsteşarlık nezdinde aktüerler için tutulan Sicile kayıtlı kişilerdir.

Aktüerya

Hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte 1792 yılında İngiltere'de ortaya çıkmış olan, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bilim dalı.

Aktüeryal Denetim

Emeklilik ve sigorta şirketlerine, emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl sonu itibarıyla yapılan, şirketin prim, rezerv ve kâr payı hesaplamalarının uygunluğunu kontrol eden sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan teknik analizleri içeren denetim.

Ana Teminat

Tarifede ya da ürün bazında belirtilen ve poliçede verilmesi zorunlu olan teminattır. Ana teminat birden fazla olabilir.

Anüite (Yıllık Gelir Sigortası)

Toplu veya belirli süreler içinde yapılan primlere karşılık, sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalı, sigorta ettiren veya belirli şartlar dahilinde lehdarlarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan düzenli ödemeler.

Ara Verme

Emeklilik sözleşmesine göre vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması.

Ara Verme durumunda Yapılan Ek Yönetim Gider Kesintisi

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ara verilen her tam ay için birikimden indirim yolu ile tahsil edilen yönetim gideri kesintisi.

Ara Verme Kesintisi

Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda katılımcının birikimlerinden indirilebilecek olan ve bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderleri aşmayacak şekilde tespit edilen kesinti tutarı.

Ayrılma Bilgi Formu

Ayrılma amacı ile emeklilik şirketine katılımcı ya da sponsor kuruluş tarafından yapılan başvuru üzerine, emeklilik şirketi tarafından gönderilen ve sistemden ayrılmanın doğuracağı mali sonuçları içeren form.

Ayrılma Talep Formu

Bireysel Emeklilik (BES) sözleşmelerinde, devlet tarafından yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda, bir kısmı peşin bir kısmı da ertelenmiş olarak tahsil edilen giriş aidatı uygulaması bulunmaktadır. İlk 5 yıl içerisinde sözleşmenizi iptal etmeniz durumunda planınızda tanımlı kesintiler yapılır. Sistemde en az 5 yıl kalarak, giriş aidatı kesintisinden muaf tutulursunuz. BES'te yapılan yasal kesintilerle ilgili bilgi için tıklayın.


Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kaldığınız süre boyunca birikimleriniz, hem fon getirisi hem de devlet katkısı ile desteklenerek büyüyecektir. Devlet katkısı avantajıyla ilgili bilgi için tıklayın.


AgeSA Bireysel Emeklilik sözleşmenizin veya Hayat Sigortası poliçenizin iptali için formumuzu doldurarak bize talebinizi iletebilir veya 444 11 11 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Başlangıç Katkı Payı Tutarı

Katılımcının yada sponsor kuruluşun, sözleşmenin yürürlüğe girmesi aşamasında yaptığı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen düzenli katkı payı tutarının üzerindeki ödemeler.

Başvuru Formu

Poliçenin akdedilmesi niyeti ile doldurulup Sigorta Ettiren tarafından imzalanan ve poliçenin ayrılmaz parçasını oluşturan sigorta başvurusunu ifade eder.

Belirlenmiş Fayda Modeli (Esası)

Emeklilik döneminde alınmak istenen emeklilik maaşının başlangıçta tespitinden sonra, bu emeklilik maaşını sağlayacak birikim toplamına ulaşılabilmesi için aktuaryal ilkeler ve tahmini getiri oranları ışığında hesaplanılan katkıların biriktirilmesine dayanan model.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri taşıyan kişilerin başvurabildiği, mesleki bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen, elektronik ortamda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınav.(e-BEAS)

Bireysel Emeklilik Aracılığı

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara ya da sponsor kuruluşa sunulan emeklilik planlarının tanıtımı, pazarlaması, satışı ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer aracılık hizmetleri.

Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisans Belgesi

Bireysel Emeklilik Aracıları sınavında (e-BEAS) başarılı bulunan kişiler için düzenlenen, mesleki bilginin yeterliliğini göstermek üzere verilen belge.

Bireysel Emeklilik Aracısı

Emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara ya da sponsor kuruluşa sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişi.

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu

Bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikaları belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almakla görevli danışma kurulu.

Bireysel Emeklilik Hesabı

Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payı ve bu katkı paylarına ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği hesap.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan emeklilik sistemi.

Birikim Tutarı

Devlet katkısı ve buna ilişkin getiriler hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan katkı payı ve getirilerinden oluşan tutar.

Birim Pay Değeri

Fon net varlık değerinin fonun dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.

Blokaj Süresi

Katılımcının, katkı paylarını kredi kartı ödeme aracı ile yapması nedeniyle oluşan şirket giderinin katılımcıya yansıtılmaması için, katılımcının ödemeyi yaptığı tarih ile ilgili tutarın şirket hesabına intikal ettiği tarih arasında geçen süre.

Broker

Sigorta teminatı satın almak isteyen kişinin birebir görüştüğü, bağımsız olarak çalışan profesyonel sigorta aracısıdır. Bu kişi sizin hem danışmanınız, hem de temsilcinizdir.

Cayma Hakkı

Teklif formunun imzalanmasından ya da mesafeli satışta teklifin onaylanmasından sonraki 60 gün içinde katılımcının sözleşmesinden vazgeçebilmesi durumu.

Dağıtım Kanalı

Bireysel emeklilik ürünlerinin katılımcı adaylarına ulaşmasını sağlayan kişi ve kurumlar. (banka, bireysel direkt satış, kurumsal satış, acente, broker, çağrı merkezi, internet)

Daini Mürtehin Şerhi

Hayat Sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının vefatı halinde ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir.

Bunun için daini mürtehin sıfatının poliçe üzerinde belirtilmesi gereklidir. Genellikle kredi hayat sigortalarında daini mürtehin olarak, kredi veren banka, finansal kiralama şirketi vb finans kuruluşları görülür.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetleri.

Devlet Katkısı

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %30'u oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

Devlet Katkısı Hesabı

Devlet katkısı ve getirilerinin izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesap.

Devlet Katkısı Limiti

Bir katılımcı için ilgili takvim yılında geçerli brüt asgari ücret toplamının yüzde yirmi beşi kadar olan tutar.

Düzenli Katkı Payı

Emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre, katılımcının teklif formunda belirttiği vadelerde ödemeyi taahhüt ettiği tutar.

Ek Katkı Payı

Katılımcının ya da sponsor kuruluşun emeklilik sözleşmesinde belirtilen düzenli katkı payının üzerinde yaptığı ödemeler.

Ek Sermaye Gereksinmesi

Şirketin yürürlükte olan sözleşmelerinden dolayı ortaya çıkan beklenen gelirlerinin bugünkü değeri ile beklenen giderlerinin bugünkü değeri arasındaki farkın hesaplanması sonucu ortaya çıkan açık.

Ek Teminat

Tarifede ya da ürün bazında poliçede belirtilen ana teminat dışındaki diğer teminatlardır.

Elektronik imza (e-imza)

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan ve elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş elektronik veri.

Emeklilik Bilgi Formu

Katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali projeksiyonlar ile sistemde kalma ve yıllık gelir sigortası dahil emekli olma seçeneklerini içeren, katılımcının varsa diğer emeklilik sözleşmelerinden de emekli olması gerektiğini belirten form.

Emeklilik Gelir Planı

Birikimlerini bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak programlı geri ödeme şeklinde almak isteyen katılımcıların plan değişikliği yoluyla dahil olacakları ve emeklilik şirketince oluşturulacak plan.

Emeklilik Nedeniyle Hesap Birleştirme

Birden fazla sözleşmesi olan katılımcılardan emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcıların emekli olabilmesi için tüm sözleşmelerini tek hesapta toplaması işlemi.

Emeklilik Planı

Katılımcıya sunulan fonları, giriş aidatını, yönetim gider kesintisini, fon toplam gider kesintisini ve bunlara ilişkin hesaplamaları kapsayan emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslar.

Emeklilik Sözleşmesi

Emeklilik şirketi nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme.

Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

Katılımcının planın genel esaslarını kabul ettiğini gösteren, katılımcıya ilişkin bilgilerin oluşturulması için gerekli alanların yer aldığı ve katılımcının plana dahil edilmesine ilişkin kabul usulünü belirleyen form.

Emeklilik Şirketi

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu kanun ile ihdas edilen emeklilik branşında ruhsat almış şirket.

Emeklilik Taahhüt Planı

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin üyeleri veya çalışanları ile vefatları halinde bunların hak sahiplerine, emeklilik, erken ayrılma, vefat veya maluliyet hallerinde yapmayı taahhüt ettiği ödemelere ilişkin esas ve usuller ile teamüllerin bütünü.

Enflasyon Riski

Uzun vadede enflasyon oranının artması sonucu reel getirinin azalması, hatta negatif olması riski.

e-plan sistemi

Emeklilik planlarının elektronik ortamda takibi amacıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi bünyesinde kurulan Elektronik Plan Tanımlama Sistemi.

Eurobond

İhracı yapan devletin, kendi ülkesi dışında kaynak sağlamak amacıyla, kendi para birimi dışındaki bir döviz cinsinden ve uluslararası bir konsorsiyum aracılığı ile bir banka ve/veya sendikasyon tarafından birden fazla ülkede eşanlı olarak ihraç edilen, genellikle hamiline kayıtlı borçlanma senetleri.

Faaliyet Ruhsatı

Bireysel emeklilik şirketi kurmak için kuruluş izni alan şirketlere faaliyete geçebilmeleri için emeklilik branşında verilen ruhsat.

Fon Dağılımı

Katılımcının, emeklilik planı kapsamında sunulan fonlardan tercih etmiş olduğu fon karması ve bunların kendi içlerindeki dağılımı.

Fon İçtüzüğü

Katılımcı ile şirket, saklayıcı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ve genel işlem şartlarını içeren iltihaki sözleşme.

Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fon toplam gider kesintisi içinde yer alan ve fon portföyünün giderlerini karşılamak üzere yapılan, fon net varlık değeri üzerinden yapılan kesinti.

Fon İzahnamesi

Fonun yatırım amaçlarını, politikalarını, hizmetlerini ve ücretlerini belirten ve tüm yatırımcılara verilmesi gereken resmi belge.

Fon Portföy Dağılımı

Portföy yöneticileri tarafından varlık türlerine yatırım yapılan tutarların, fonun toplam net varlığına oranı.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Fon portföyünün giderlerini karşılamak üzere yapılan, fon bünyesinden günlük olarak kesilerek birim fon fiyatlarına yansıtılan ve fon içtüzüğünde, emeklilik planlarında ve emeklilik sözleşmelerinde açıkça belirtilmesi gereken kesinti.

Fon Varlıkları / Fon Malvarlığı

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan fonun aktiflerinin toplamı.

Genel Şartlar

Poliçe üzerinde açıkça ifade edilmiş, teminatın kapsamı, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözleşmesinin esaslarını içeren koşullardır.

Giriş Aidatı

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan talep edilen, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının yüzde yetmiş beşini aşmayacak tutar.

Giriş Bilgi Formu

Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) belirlenmiş olan form.

Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK)

Şirketlerin faaliyetlerinin günlük olarak gözetimi, denetimi, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamunun ve katılımcıların bilgilendirmesi ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) gönderilen veri kümesi.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Grup emeklilik planına bağlı olarak emeklilik şirketi ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi.

Grup Emeklilik Planı

Gruba bağlı emeklilik sözleşmesinin ve işveren grup emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslar.

Hak Kazanma (Hak Ediş) Süresi

Sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süre.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, ister mesleki, ister meslek harici olsun bir hastalık neticesinde daimi ve kısmi maluliyeti halinde, maluliyet derecesine göre ödenen tazminattır.

Hayat Sigortası

İnsanın ölüm ve yaşam hallerini konu edinen sigorta türüdür.

Hesap Bildirim Cetveli

Katılımcılara hesap dönemlerini takip eden on işgünü içinde emeklilik şirketleri tarafından gönderilmesi gereken ve katılımcının hesabı ile ilgili bilgilerin bulunduğu belge.

Hesap Özet Profili (HÖP)

Birikimlerini bir başka emeklilik şirketine aktarmak isteyen katılımcının mevcut emeklilik şirketinden talep edeceği, katılımcının sisteme giriş tarihi, düzenleme tarihi itibariyle aktarım tutarı, süre vb. detaylarını içeren belge.

Hizmet Sunucusu

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketi.

IMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İhtarname

Sigorta ettirenin ödemediği prim taksitlerinin hatırlatıldığı ve bu ihtardan sonra yasalarda belirtilen süre sonunda hala ödeme yapılmaması durumunda poliçenin iptal edileceğini belirten belgedir.

İkraz (Borç Alma)

Sigorta şirketinin, sigorta ettirenin hayat sigortası poliçesindeki birikimlerini teminat olarak göstererek düzenlediği borç tutarlarıdır. Borç alımı poliçenin vefat teminatı veya iştira değerini azaltırlar.

İnançlı Mülkiyet Esası

Tasarruf sahiplerinin fonla ilgili muameleleri yapma yetkisini kurucuya fon içtüzüğü vasıtasıyla devretmesi ve kurucunun, fonu bu sözleşme (içtüzük) çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorunda olması.

İntifa Hakkı

Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı.

İptal

Bireysel Emeklilik (BES) sözleşmelerinde, devlet tarafından yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda, bir kısmı peşin bir kısmı da ertelenmiş olarak tahsil edilen giriş aidatı uygulaması bulunmaktadır. İlk 5 yıl içerisinde sözleşmenizi iptal etmeniz durumunda planınızda tanımlı kesintiler yapılır. Sistemde en az 5 yıl kalarak, giriş aidatı kesintisinden muaf tutulursunuz. BES'te yapılan yasal kesintilerle ilgili bilgi için tıklayın.


Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kaldığınız süre boyunca birikimleriniz, hem fon getirisi hem de devlet katkısı ile desteklenerek büyüyecektir. Devlet katkısı avantajıyla ilgili bilgi için tıklayın.


AgeSA Bireysel Emeklilik sözleşmenizin veya Hayat Sigortası poliçenizin iptali için formumuzu doldurarak bize talebinizi iletebilir veya 444 11 11 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

İrad Tarifesi

Emekli maaşının ödenme usül ve miktarını gösteren tarife.

İrat (Yıllık Gelir Sigortası)

Yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca periyodik olarak gelir sağlayan yaşam sigortası teminatıdır.

İstisnai Durum

Sigorta teminatları dışında kalan durumlardır.

İşveren Grup Emeklilik Sertifikası

Emeklilik şirketi tarafından işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki katılımcılara gönderilen ve grup emeklilik planının genel esasları ile sistemin işleyişine ilişkin temel bilgileri içeren belge.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesi.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

Emeklilik yatırım fonlarının portföy, yatırım ve yönetimlerine ilişkin belirli bazı bilgilerin bulunduğu, fonla ilgili bilgi almak isteyenlerin sürekli ulaşabilecekleri şekilde hazır bulundurulması gereken form.

Kar Payı

Sigortalıların ödediği primlerin idari giderlerle komisyon giderlerini karşılamaya yönelik kesintiler yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen karın bir kısmının katılım nispetinde poliçeye işlenen tutarıdır.

Karşılaştırma Ölçütü

Portföy yönetim stratejilerinin uygulanması neticesinde ulaşılmak istenen hedefin objektif olarak tanımlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulaşmadaki performansının ölçülebilmesi amacıyla kullanılan ve portföyün performansının kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler.

Katılımcı

Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişi.

Katılımcı Ad ve Hesabına Hareket Eden Kişi

Emeklilik sözleşmelerinde, katkı payının belirli bir bölümünü veya tamamını ödemek suretiyle şirket ile emeklilik sözleşmesi akdeden ve katılımcı ile birlikte taraf sıfatını taşıyan tüzel veya gerçek kişi.

Katkı Payı

Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutardır.

Kayda Alma Ücreti

Fon paylarının ilk defa Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması sırasında, avans tutarına karşılık gelen pay sayısının kayda almaya ilişkin Kurul karar tarihindeki birim pay değeri ile çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda ödenen ücret.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigorta süresi içinde ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden 2 sene içinde maruz kaldığı daimi maluliyet riskine karşı ferdi kaza sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe üzerinde yazan teminattır.

Kaza Tedavi Giderleri Teminatı

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dahilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

Kazaen Vefat

Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

Kloz

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli, özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Kuruluş İzni

Emeklilik şirketi kurabilmek üzere Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) başvurmak suretiyle talep edilen, mevzuatta tanımlanmış yeterlilikleri taşıyan şirketlere Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan veya Bakanlık tarafından verilen izin.

Lehdar

Katılımcının emeklilik sözleşmesi devam ederken vefatı halinde ödemenin yapıldığı, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılımcı tarafından tayin edilen ve kimliği sözleşmede belirtilen kişi veya kişiler. (Sözleşmede lehdar tayin edilmemiş veya lehdar tayini işlemi sonradan iptal edilmişse hak sahibi, katılımcının vefatı halinde kanuni mirasçılarıdır. Katılımcı, sözleşme süresi boyunca lehdarı değiştirebilir veya lehdar tayin etme işlemini iptal edebilir. Lehdar emeklilik sözleşmesinde taraf değildir.)

Lehdar (Hayat Sigortaları)

Sigortadan faydalanan kişidir. Sigorta poliçesinde doğrudan taraf olabildiği gibi, sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma konumunu elde edebilir.

Maluliyet

Sigortalının hastalık ya da iş kazası sonucu çalışma gücünün %60'ını kaybetmesi durumudur.

Menkul Sermaye İradı

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar.

Mesafeli Satış

İşveren grup emeklilik sözleşmesi hariç, karşı karşıya gelinmeksizin şirketin İnternet sitesi veya çağrı merkezi yahut şirketçe yetkilendirilen çağrı merkezi aracılığıyla emeklilik sözleşmesi düzenlenmesi.

Muhtemel Birikim

Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) belirlemiş olduğu getiri oranları kullanılarak oluşturulan, herhangi bir getiri taahhüdü içermeyen, geleceğe yönelik tahmin niteliğinde olan, katılımcıların yatırdıkları katkı paylarının belirli yıllarda ulaşması beklenen parasal büyüklük.

Mütemerrit

Hukuken istenebilir (muaccel) borcunu ödememekte direnen kişi.

Net Varlık Değeri

Portföy değerine, fon alacaklarının eklenmesi ve fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değer.

Ödeme Enstrümanı

Katkı paylarının şirket hesabına gönderilmesinde kullanılan araç ve yöntemler. (Kredi kartı, havale, nakit, çek, posta çeki, otomatik talimatlı ödeme)

Ödeme Periyodu

Katkı payı ödenme sıklığı. (Aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık)

Ödünç Alma (İkraz)

Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 1 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadır.

Özel Şartlar

Özel şartlar, sigortacı ve sigortalının üzerinde anlaştığı ve sigortalının çıkarları dikkate alınarak genel şartlara eklenen koşullardır. Özel şartların, TTK'nın emredici hükümlerine ve sigortalının aleyhine olmaması gerekmektedir. Özel şartlardaki amaç, sigortalının veya sigorta edilen menfaatin durumuna ve risklere göre ihtiyaçlara cevap verebilmektir.

Poliçe

Sigortalanan mal veya cana ait belirleyici bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını vb. içeren sözleşmeye ait yazılı belgedir.

Poliçe Başlangıç Tarihi

Poliçenin yürürlüğe girdiği tarihitir.

Poliçe Bitiş Tarihi

Poliçede belirtilen ve police süresinin dolması nedeniyle police kapsamındaki tüm teminatların sona erdiği tarihtir.

Poliçenin Yeniden Yürürlüğe Konması

Primlerin ödenmemesi sebebiyle fesih veya tenzil edilen bir poliçenin gerekli koşulların yerine getirilerek Şirketçe kabulünden sonra yeniden yürülüğe konulması.

Portföy Değeri

Fonun içinde bulunan sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerindeki varlıkların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve portföy yönetim sözleşmelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değer.

Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketi.

Portföy Yönetim Sözleşmesi

Portföy yönetim hizmetine ilişkin esasların yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması zorunlu olan, şirket ve portföy yöneticileri arasında yapılan sözleşme.

Portföy Yönetim Şirketi

Özel olarak portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi almış anonim şirket.

Portföyün Nisbi Getiri Oranı

Performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değer.

Prim

Herhangi bir riske ilişkin olarak, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olmak üzere, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen bedeldir.

Prim Ödemesinden Muaf (Tenzil)

Sigorta poliçesinin artık prim ödemesi yapılmaksızın devam ettiği durumdur. Poliçenin, primlerin ödenmesinin durdurulması veya sigorta ettirenin talebi üzerine prim ödemesinden muaf olması durumunda, poliçenin sigorta bedeli azaltılabilir ve böylece poliçenin birikimleri yatırım geliri elde etmeye devam eder, ancak poliçedeki muhtemel ek teminatlar genellikle sona erer.

Reasürans

Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını başka bir şirkete devretmesidir.

Repo

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınması. (Menkul kıymetin geri alma vaadiyle satımı)

Risk

Zararın veya hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumdur.

Risk Getiri Profili

Katılımcının yatırım stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olabilmek için çeşitli sorularla tespit edilmeye çalışılan risk algı düzeyi.

Rüçhan Hakkı

Şirket ortağı olan veya şirketten daha önce hisse senedi almış olanların yeni sermaye artırımlarında ihraç edilecek yeni hisse senetlerinden almadaki öncelik hakkı.

Saklayıcı

Emeklilik yatırım fonu portföyündeki varlıkların saklandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşu.

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlayan, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumu.

Sermaye Yeterliliği

Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin özsermayelerinin, şirketin mevcut ve potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı bulundurmak zorunda oldukları özsermayeyi karşılama oranı.

Sertifika

Grup Hayat Sigortaları'nda, sigorta ettiren ile grup içinde yer alan sigortalılar ayrı kişiler olduğundan, lehine sigorta yapılan sigortalının haklarının niteligini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan bir evrak düzenlenir. Buna sertifika denir.

Sigorta Başlangıç Tarihi

Sigorta teminatının yürürlüğe girdiği tarihtir. Bazı branşlarda sigortanın başlayabilmesi için sigorta priminin genellikle bir kısmının ödenmesi gerekirken, bazı branşlarda böyle bir zorunluluk olmayıp, tarafların anlaşmasıyla birlikte teminat başlamış kabul edilir.

Sigorta Bedeli

Sigorta şirketi ile sigortalı arasında kurulmuş tazminat sözleşmesi gereği, teminat altına alınmış bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmesi sonucunda sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu, tazminata esas oluşturan azami bedeldir.

Sigorta Ettiren

Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğü altına giren kişidir. Çoğunlukla sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olur, ama sigorta ettiren sigortalının bir akrabası ya da bir şirket veya ortaklık da olabilir.

Sigorta Süresi

Sigortacının teminat kapsamındaki tehlikeler nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hasarlara ilişkin sorumluluklarının devam ettiği süredir.

Sigortacı

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.

Sigortalı

Sigorta şirketi ile kurulan çift taraflı sözleşme dolayısıyla teminat altına alınan kişidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Temel amacı, Türkiye'de sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütülmesini sağlamak olan, 5502 sayılı yasa ile Sosyal Sigorta Kuruluşlarının (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur) kapatılması ve işlevlerinin devredilmesiyle kurulmuş olan Kurum.

Sosyal Güvenlik Sistemi

Temel olarak hastalık, doğum, iş kazaları, işsizlik, maluliyet, yaşlılık ve ölüm sonucu kazancın durması ya da ciddi miktarlarda azalması sonucu oluşan ekonomik ve sosyal sıkıntılara karşı, kamunun kendi üyelerini korumak için almış olduğu tedbirlerin tamamı.

Sponsor Kuruluş

Bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen tüzel kişi.

Standart Fon

Katılımcının herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmadığı durumda, katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği, portföy sınırlamaları Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenmiş fondur.

Stopaj

Katılımcının sistemden ayrılması aşamasında getiri üzerinden yasanın öngördüğü ölçüde yapılan gelir vergisi kesintisi.

Sürekli İşgöremezlik Durumu

Bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yapılan tedavi sonunda sigortalının meslekte kazanma gücünün tamamının veya bir kısmının kaybedilmiş olması hali.

Sürprim

Sigortacının normal prim ile sigorta edemediği rizikolar için sigortalıdan istediği ek ücrete "sürprim" denir.

Takasbank

BİST Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi

Tamamlayıcı Eğitim Programı

Lisansı olan bireysel emeklilik aracılarının meslekî yeterlilik, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler.

Tanıtım Kartı

Bireysel Emeklilik Aracılığı lisansına sahip olan kişilerin emeklilik şirketi adına bireysel emeklilik aracılığı yapma yetkisini gösteren ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen belge.

Tanıtım Kılavuzu

Katılımcıya plana dahil olmadan önce sunulan, katılımcının yatırım kararı vermesine yardımcı olacak mahiyette düzenlenen ve bireysel emeklilik sistemine, şirkete ve plana ilişkin genel bilgiler ile plana ait fonların sunumuna ilişkin tanıtım formlarını içeren kılavuz.

Tazminat

Poliçe türüne göre sağlık giderleri, maluliyet ve kritik hastalık durumunda sigortalıya, sigortalının vefatı durumunda ise lehdara ödenmesi gereken toplu tutar.

Tazminat Talebi

Sigorta poliçesi kapsamında olan bir riskin neden olduğu ziya veya hasarın tazmin edilmesi amacıyla, sigortalı, lehdar veya üçüncü şahısların sigorta şirketinden yapmış olduğu tazminat talebidir. Talep edilen miktar, ilke olarak sigorta bedelini aşmamalıdır.

Teklif Formu

Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren ve şirket hariç diğer taraflar ile bireysel emeklilik aracısı tarafından imzalanan form.

Teklifin Reddi

Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından imzalanan emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden önce şirket tarafından kabul edilmemesi durumu.

Temerrüt

Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.

Temettü

Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Söz konusu hak, hisse senedine bağlı "Kâr Payı Kuponları" karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsa'da işlem gören şirketler kâr payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.

Ters Repo

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılması (Menkul kıymetin geri satım vaadiyle alımı).

Underwriting (Risk Kabul)

Sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarda onaylayacağının belirlendiği süreç.

Vade Tarihi

Prim ödeme dönemlerini gösteren tarihlerdir.

Vefat Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen lehdarlarla ödenir.

Yatırıma Yönlenen Katkı Payı

Katkı paylarından kesintiler yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilen tutar.

Yenileme

Sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu sürenin dolmasıyla birlikte, sigorta sözleşmesinde bulunan her iki tarafın iradesi ile, yürürlükteki poliçenin devam etmesini sağlayan süreçtir.

Yıllık Gelir Sigortası

Bkz. Anüite

Yıllık Gelir Sigortası Sözleşmesi

Toplu veya belirli süreler içinde yapılan primlere karşılık, sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalı, sigorta ettiren veya belirli şartlar dahilinde lehdarlarına ömür boyu veya belirli süreler için düzenli gelir ödenmesinin taahhüt edildiği sözleşme.

Yıllık Hesap Bildirim Cetveli

Katılımcılara hesap dönemlerini takip eden on işgünü içinde emeklilik şirketleri tarafından gönderilmesi gereken ve katılımcının hesabı ile ilgili bilgilerin bulunduğu belge.

Yönetim Gideri Kesintisi

Bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması için emeklilik sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla katkı payı üzerinden yapılan miktarı katkı payının %2'sini aşmayacak şekilde belirlenmiş kesinti.

Yükleme

Poliçe sahibi tarafından ödenmesi gereken toplam primi bulmak amacıyla sigortacının net prime eklediği miktardır. Yükleme şirketin işletme masraflarını, poliçeler yürürlükten kalktığında ortaya çıkacak gelir kaybını ve kar payını karşılamak için kullanılmaktadır.

Zeyilname

Poliçenin yürürlükte olduğu sırada, meydana gelen değişikliği belirten ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sigorta sözleşmesidir. Örneğin, yaşam poliçelerinde prim artışı, sağlık poliçelerinde aile poliçesine çocuk eklenmesi gibi değişiklikler zeyilname ile düzenlenmesini gereken birer işlemdir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı