KATILIM ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK FAALİYETLERİ

KATILIM ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK FAALİYETLERİ

KATILIM ESASLI SİGORTACILIK VE EMEKLİLİK NEDİR?

Katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esasların düzenlendiği “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” 19.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Katılım esaslı sigortacılık ve emeklilik, katılım esaslarına göre yani ilgili mevzuat kapsamında faaliyetlerin icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esaslar kapsamında icra edilen sigortacılık ve emeklilik faaliyetlerini ifade eder. Türkiye modeli, danışma komitesi nezaretinde dinen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği sigortacılık uygulamasını ifade eder. Türkiye modelinde sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda özetlenmiştir:

 • Danışma komitesi kurulması,
 • Dinen meşru olmayan konu ve risklerin teminat altına alınmaması,
 • Finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetilmesi

Finansal varlıklar, danışma komitesinin uygun görüşü ile aşağıda belirtilen hesaplarda ve yatırım araçlarında değerlendirebilmektedir:

 • Katılım esaslı finans kuruluşlarında ve katılım bankalarında açılacak TL, EURO, USD katılım ve yatırım hesapları,
 • Fiziki altın, gümüş ve kıymetli madenler ile bunlara ilişkin hesaplar,
 • Kira Sertifikası (Sukuk)
 • Katılım esaslı para ve sermaye piyasası araçları,
 • Dinen meşru alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri,
 • Meşru projelere ortaklık veya doğrudan yatırımlar.
GENEL ESASLAR
 • BES faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi amacıyla dışardan hizmet alımı yöntemiyle “Danışma Komitesi” oluşturulmuştur.
 • Sunulan BES ürün ve hizmetleri ile ilgili form, sözleşme ve bilgilendirme metinleri danışma komitesinin onayına tabidir. Danışma komitesince uygun görülmeyen ürün ve hizmetler satılamaz, konu ve riskler teminat altına alınamaz.
 • Katılım planları kapsamında, Şirketimize intikal eden ödemelerde, Şirketimizce yapılan ödemelerde, yatırım yapılacak varlıkların seçimi, değerlendirilmesi ile nakit yönetiminde ve Şirket’in ilgili diğer finansal faaliyetlerinde katılım esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.
 • Gerek Şirket bünyesindeki katılım faaliyetleri için gerekse portföy yönetim şirketinin bu kapsamdaki faaliyetlerinden Şirket yönetim kurulu sorumludur.
KATILIM EMEKLİLİK PLANLARI VE FONLARI
 • Katılım esaslı sigortacılık faaliyetleri, katılım emeklilik planları aracılığıyla yürütülmektedir.
 • Katılım emeklilik fonunun kurulması aşamasında, varlıkların seçimi ve güncellenmesinde, katkı payı tahsilatı, cayma, ayrılma, aktarım ve emeklilik işlemleri gibi durumlarda nakit olarak yönetilen tutarların işlem gördüğü hesapların seçiminde danışma komitesinin onayı alınmaktadır.
 • Katılım esaslı ürün veya hizmet talep eden katılımcılara katılım emeklilik planı haricinde başka bir emeklilik planı sunulmamaktadır.
 • Katılım emeklilik planı en az bir adet katılım emeklilik fonu içermektedir.
 • Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alabilmektedir.
DANIŞMA KOMİTESİ

Danışma komitesi, bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla karar almaktadır. Karara esas teşkil eden ilgili İslami hükümlere gerekçesi ile yer verilmektedir. Karar verilmesi gereken konuya ilişkin açık İslami hükümlerin olmaması durumunda, fıkıh usulü tatbik edilerek karar verilmektedir.

Danışma komitesi, hiyerarşik bir ilişki olmaksızın Şirket yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir ve doğrudan Şirket yönetim kuruluna raporlama yapar.

Danışma Komitesi ve Üyeleri

İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“İSFA”), 2014 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. İSFA’nın amacı ve temel iş konusu, finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ürünleri, finansal ürün geliştirme, şer’i yönetişim, eğitim ve geliştirme alanlarında finansal kuruluşlara, İslâm Hukuku’nun hükümleri çerçevesinde danışmanlık sağlamaktır.

İSFA gelişen, büyüyen ve yaygınlaşan İslâmi finans kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları finansal, şer’i, yönetimsel alanda danışmanlık hizmeti vermek ve bu ekosisteme en yüksek faydayı sağlamak üzere kurulmuştur.

İSFA bünyesinde yer alan danışma komitemiz Prof. Dr. Osman Güman, Mustafa Dereci ve Ahmet Numan Önder olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

1976'da Kayseri’de doğdu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını; 2006’da ise Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.

2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı’nda okutman olarak göreve başladı. 2014 yılında İslam Hukuku bilim dalında doçent, 2019 yılında profesör oldu. Hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Alanı ile ilgili üç telif kitap, 10 makale ve ayrıca Arap Dili, Tasavvuf, Tefsir, Felsefe ve İslam Hukuku alanlarında çevirileri vardır.

İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Üyesi olan Osman Güman, İslam Ekonomisi, ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa Dereci 1967 yılında Rize’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan 2021 yılında emekli oldu. Katılım Bankacılığının Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma gibi departmanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta’nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

İSFA’da danışma komitesi başkanı olan Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet Numan Ünver, 1988 yılında Merzifon/Amasya’da doğdu. 2006 yılında Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden, 2010 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı sene Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Temmuz 2011’de Ataşehir/İstanbul’da imam hatiplik görevine atandı. Kasım 2012’de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Haziran 2013’te “Kuduri’nin Tecrid Adlı Eserinde Hanefîler ve Şafiilerin Nasslara Dayalı İhtilafları –Kitabü’n-Nikah Çerçevesinde-” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı ve aynı sene Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında doktoraya başladı. Muhtelif zamanlarda Amerika ve Ürdün’de eğitim amaçlı bulundu. “Fıkıh İlminde Cedel Yönteminin Kullanımı (Ebû İshâk eş-Şîrâzî Örneği)” başlıklı doktora tezini Ağustos 2018’de bitirdi. 2019’da aynı Fakülteye Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı ve halen aynı görevine devam etmektedir.

İSFA’da danışma komitesi üyesi olan Ahmet Numan Ünver, İslam Ekonomisi, ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve iki kız babasıdır.

ŞİRKETİN UYGULADIĞI MODEL

Konvansiyonel şirket kapsamında olan AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş., Türkiye Modelini uygulamakta olup, “161 Katılım Otomatik Biriktiren Plan (Plan 161)” ürününde katılım esaslı emeklilik ilkelerini benimsemiştir. Bu kapsamda, sözleşme düzenlenmesi, sonlanma ödemeleri, yatırım faaliyetleri ve ilgili diğer konularda faizsizlik esaslarına riayet edilmektedir.

Şirketimiz tarafından katılım sigortacılığı faaliyeti yürütülmemesi sebebiyle, katılım sigortacılığı çerçevesinde reasürans, koasürans ve retrosesyon işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

SOSYAL MEDYADA BİZ
Sabancı

Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak AGESA Gizlilik Sözleşmesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.

KABUL EDİYORUM
Kapat
Yukarı