Hayat Sigortası Vergi Avantajı
arrows-acc

Hayat Sigortası Vergi Avantajı

Kendiniz, eşiniz ve çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerinizle vergi indiriminden yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ücretli Çalışanlar

Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerinin tamamını aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanmanız mümkün.

Aylık brüt ücret 2.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 300 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Birikimli hayat sigortası primi 150 TL
Şahıs sigortası primi 150 TL
Aylık gelir vergisi matrahı 2.000 – (150 + 75) = 1.775 TL*
Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi 1.775 x %25 = 443,75 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 2.000 x %25 = 500 TL
Vergi kazancı 56,25 TL

* Gelir vergisi matrahı düşeceğinden ödenecek gelir vergisi de azalacaktır.

Devamı için tıklayın +

Serbest Meslek Sahibi

Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

Örnek Uygulama

Yıllık beyan edilen gelir 20.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 3.000 TL
Yıllık limit Yıllık brüt asgari ücret
Yıllık gelir vergisi matrahı 20.000 - 3.000 = 17.000 TL*
Vergi oranı (%25 ise) ödenecek gelir vergisi 17.000 x %25 = 4.250 TL
Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 20.000 x %25 = 5.000 TL
Vergi kazancı 5.000 - 4.250 = 750 TL

* Gelir vergisi matrahı düşeceğinden ödenecek gelir vergisi de azalacaktır.

Devamı için tıklayın +

Vergi avantajından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Şahıs sigortaları için ödenen primlerin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirimi ve bu indirime ilişkin olarak primlerin belgelendirilmesi;

 • İndirim Konusu Yapılacak Prim Ödemelerinin Belgelendirilmesi

  Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yer alan hükümler uyarınca şahıs sigortaları için ödenen primlerin, belirli şartlar çerçevesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmaktadır. İndirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

  Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinası makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür.

 • Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem

  Primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

  Gelir vergisi uygulamasında vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Buna göre, yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

  Ölüm, kaza gibi risklere karşı yaptırılan şahıs sigortaları belirli bir dönemi kapsamakta ve bu dönem için hesaplanan prim peşin olarak veya taksitler halinde ödenebilmektedir. Şahıs sigortalarına ilişkin primler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle belirlenebilmekte ve ödenmektedir.

  Aylık bazda yapılacak indirimde, primin peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirim konusu yapılacaktır. Oransal sınırlar (brüt ücretim %15) çerçevesinde kalsa dahi daha sonraki aylara ilişkin peşin olarak ödenen tutarların ödendiği ayda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

  Yıllık bazda yapılacak indirimde de sadece gelirin ilgili olduğu yıla ilişkin prim tutarı indirim konusu yapılacaktır.

  Örneğin 1 Temmuz 2020 tarihinden başlamak üzere bir yıllık yapılan ve bedeli peşin olarak ödenen şahıs sigortası priminin altı aylık kısmının 2020 yılına, diğer altı aylık kısmının da 2021 yılına ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması gerekir.

  Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için muhtasar beyanname vermemektedir. Bu nedenle ücretlerini peşin alan ücretlilerin, aylık dönemler itibariyle ödedikleri şahıs sigorta primleri, prim ödeme belgesinin primin ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi koşuluyla oransal ve mutlak sınırlamalar çerçevesinde izleyen aylara (bir sonraki aya) ait ücretlerin vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınabilecektir.

 • İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Primlerin Durumu

  Zarar beyanı ya da oran ve tutar sınırlamaları dolayısıyla yıllık beyannamede indirim konusu yapılamayan primlerin sonraki yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

  Aynı şekilde ücretlilerin ödediği primlerin ilgili olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen aylara ait ücretin matrahından indirilemeyecektir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/20050809-15.htm

Devamı için tıklayın +

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı