Grup Hayat Sigortası Nedir?
arrows-acc

Grup Hayat Sigortası Nedir?

Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

Şirket çalışanlarınızı AgeSA Grup Hayat Sigortası ile tanıştırdığınızda onlara güvence sağlarken vergi avantajlarından da yararlanmış olursunuz.

Grup Hayat Sigortası Vergi Avantajları
İşverenler Tarafından Ödenen Sigorta Primleri
İşverenler,
çalışanları için ödedikleri sigorta primlerini çalışanların ücret tutarına dahil edip brodrolaştırabilir. Çalışanlar adına ödenen söz konusu sigorta primlerinin*, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15'i** ve ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.
* Birikim priminin alındığı hayat sigorta poliçelerinin prim tutarlarının %50'si dikkate alınır.
** Yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalıdır.
İşveren olarak, siz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız; bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz katkı paylarını, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak gösterebilirsiniz.
Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.
Şahıs Sigortalarında Çalışanın Vergi Avantajı
Ücretli çalışanlar,
kendileri ve/veya aileleri adına ödedikleri, birikimli hayat sigortalarında ödedikleri primlerin %50’sini ve birikimsiz şahıs sigortası primlerinin %100’ünü, aylık brüt ücretlerinin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak şartıyla, Gelir Vergisi matrahından düşebilirler.
Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Avantajı
Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler,
kendileri ve/veya aileleri adına ödedikleri, birikimli hayat sigortalarında ödedikleri primlerin %50’sini ve birikimsiz şahıs sigortası primlerinin %100’ünü, aylık brüt ücretlerinin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak şartıyla, Gelir Vergisi matrahından düşebilirler.
Ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirilebilmesi için, bu primlerin ücret geliri elde edenlerin ücret matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.
Grup Hayat Sigortası Teminatları
Vefat Teminatı
Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen lehtarlara ödenen teminattır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde alınan bir teminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı
Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde, ister mesleki, ister meslek harici olsun bir hastalık neticesinde daimi ve kısmi maluliyeti halinde, maluliyet derecesine göre ödenen tazminattır. Yine bir hastalık sonucu meydana gelebilecek tam ve daimi maluliyeti halinde, poliçede belirtilen limit dâhilinde tazminat ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dâhilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde toplu taşıma araçlarında herhangi bir kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde poliçede belirtilen lehtarlara ödenen teminattır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı
Sigorta süresi içerisinde riziko gerçekleştiğinde, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı, poliçe özel şartları, Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalıya ödenen teminattır. Teminatın başlaması poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sonradır.

Kurumunuza özel avantajlar sunabileceğimiz grup hayat sigortası ürünlerimiz hakkında bilgi almak için kurumsalprojeler@agesa.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı