MASAK Uyum Politikası

MASAK Uyum Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadele

Türkiye’de yürürlükte olan kanunlara göre suçtan elde edilen gelirin finansal sistem kullanılarak aklanmaya çalışılması ve bu gelirin terörün finansmanı için kullanılması suç olarak kabul edilmektedir.

Günümüz dünyasında birçok ülkede faaliyet gösteren mali istihbarat birimlerinin fonksiyonu suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele etmektir. Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir. MASAK tarafından suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi amacıyla yürürlüğe alınmış Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler bütünü ile Şirketimizin de içinde bulunduğu birçok finansal sektör kuruluşu “yükümlü” olarak sayılmış ve bu kapsamda risklerin etkin bir şekilde yönetimi amacıyla yükümlü şirketler ve çalışanları için bir dizi yükümlülük düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz ve çalışanlarımız tarafından uyulması gereken temel ilkeler, yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ihlali sonucundaki cezalar hakkındaki mevzuata aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://masak.hmb.gov.tr/yukumlulere-iliskin-mevzuat

Müşterilerimizi, iş ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi tanımak, onlar hakkında bilgi sahibi olmak Şirketimizde geçerli olan risk yönetiminin bir parçasıdır. Şirketimiz, yürürlükteki risk yönetimi politikaları gereği, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi mali suçlara yönelik kullanılmasını engellemek amacıyla önlemler oluşturmuştur. Şirketimizde bu anlamda MASAK mevzuatı ve hissedarlarımız olan AgeSA Grup ile Sabancı Holding politikaları uyarınca gereken kimlik tespit ve teyidi süreçleri uygulanmakta, riskli kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisi kurulmaması veya detaylı inceleme yapılması, talep edilen riskli işlemlerin gerçekleştirilmemesi ve şüpheli işlemlerde yasal raporlama yükümlülüklerinin değerlendirilmesi gibi aksiyonlar alınmaktadır.

Bu bağlamda aşağıda örnek olarak verilen durumlar şüpheli işlem olarak değerlendirilir.

 • Yürürlükteki kanun ve yönetmelik ile Şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak kimlik ve adres tespiti yapılamayan ya da iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilemeyen durumlar.
 • İşlem yapılırken normalde herkesin vermesi gereken bilgilerin verilmesinde isteksiz davrananlar, çok az veya gerçek dışı bilgi verenler, doğruluğundan şüphe edilen belge ibraz edenler, isimsiz veya hayali kişiler adına sözleşme düzenletmek isteyenler.
 • Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe doğuran ve bu nedenle kimlik tespit ve teyidinin yapılamadığı durumlar.
 • Gerçek kimliğini saklamak suretiyle farklı bir isim altında sözleşmeler düzenletmek isteyen, başvuru ve bilgi formlarını doldurmaktan kaçınan, yanıltıcı ve teyidi mümkün olmayan bilgiler verenler,
 • Ambargo listelerinde adı geçen kişi ve kuruluşlar.
 • Formlar ve belgeler üzerinde yer alan imzaları konusunda uyuşmazlık tespit edilen kişiler,
 • Mali durumu ile ilgili yanıltıcı beyanlarda bulunanlar; yapmak istediği işlemin, talep ettiği sigorta teminatının, beyan ettiği amaca ve gelire uygun düşmediğinden şüphe edilen kişiler.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Şirketimizde Yürütülen Program ve Uygulamalar

Mali suçlar ile ilgili risklerin yönetilmesi ve mevzuata uyum amacıyla Şirketimizde Mevzuat Uyum ve Mali Suçlar Yöneticiliği tarafından özet olarak aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Kurum Politikası ve prosedürlerin oluşturularak uygulanması,
 • Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü kapsamında tespit edilen şüpheli işlemlerin MASAK’a raporlanması,
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca bilgi ve belgelerin belirtilen süreler boyunca saklanması,
 • Düzenli aralıklarla müşteri, ürün, hizmet risklerinin değerlendirilmesi; yeni uygulamaya alınacak ürün, hizmet ve servis kanallarının risklerinin değerlendirilmesi,
 • Şirket çalışanları ve aracılar tarafından, Kurum Politikası ile ifade edilen suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele yaklaşımının benimsenmesi, ulusal mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin bilinmesi ve sigortacılık işlemlerinde dikkate alınması için gereken bilinç ve farkındalığın yaratılması amacıyla eğitimlerin uygulanması,
 • Uluslararası ambargo listelerinin izlenmesi ve periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesine yönelik diğer departmanlarca uygulanan kontrollerin etkinliğinin izlenmesi.
AgeSA Mali Suçlar Risk İştahı Çerçevesi

AgeSA Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan Risk İştahı Çerçeve Dokümanına göre AgeSA’nın müşterileri, hissedarları ve toplumu mali suçlardan korumaya ilişkin sorumluluğu bulunmaktadır.

AgeSA yönetiminin suistimal, yolsuzluk ve rüşvete yönelik hiçbir şekilde toleransı yoktur

Mali suçlarla ilgili yasa, düzenleme veya politikalarına ilişkin kasıtlı veya tekrarlanan ihlaller.

Bu nitelikteki mali suç riski olaylarının gerçekleşeceğini kabul eden AgeSA, kazayla meydana gelen ihlalleri sınırlı ölçüde tolere edecektir.

Özel riskli ülkelerdeki müşteriler ve taraflar ile, bunlarla birlikte veya onların adına uygun şekilde onaylama ve izin verilebilir bir istisna olmaksızın iş yapmak.

AgeSA, özel riskli ülkelerdeki veya bu ülkelerden gelen müşteriler ve taraflar ile iş yapmak, onları dahil etmek veya onlar adına iş yapmak için sınırlı bir toleransa sahiptir.

Çalışanlar, temsilciler veya AgeSA ile ilişkili diğer kişiler tarafından vergi kaçakçılığının kasıtlı olarak kolaylaştırılması eylemleri.

AgeSA, bu riskin yönetilmesinde sürekli iyileştirme eğilimi arar ve bu türden kazara veya kasıtlı risk olaylarının raporlanmasını ve araştırılmasını sağlar.

AgeSA ile ilişkili bir çalışan veya kişi tarafından yapılan rüşvet veya yolsuzluk eylemleri;

 • Aktif rüşvet (rüşvet veya teşvik verilmesi)
 • Pasif rüşvet (rüşvet veya teşvik alma)
 • Bir çalışan veya temsilci tarafından kamu kurumlarına, kamu görevlilerine teşvik ödemeleri veya kolaylaştırma ödemeleri yapılması
AgeSA, bir çalışan veya temsilci tarafından sunulan/kabul edilen hediyeler ile ilgili sınırlı toleransa sahiptir

Suç geliri olduğu şüphelenilen varlıkları, bunu yapmak için yasal bir yetki olmaksızın kasıtlı olarak kabul etmek.

AgeSA'nın yasaklanmış müşteri veya segment türleriyle iş ilişkisi kurma konusunda hiçbir toleransı yoktur. AgeSA, sınırlı müşteri veya segment türleriyle iş ilişkisi kurma konusunda ise sınırlı bir toleransa sahiptir.

AgeSA çalışanları, yöneticileri veya temsilcileri tarafından yürütülen hile veya sahtekârlık eylemleri.

AgeSA'nın (ticari ilişkisi bulunmayanlar da dahil olmak üzere) müşteriler, tedarikçiler, distribütörler ve üçüncü taraflarca AgeSA’ya yöneltilen sahtekârlık eylemlerine iştahı yoktur.

AgeSA sahtekârlık olayları konusunda sürekli iyileştirme eğilimi arar.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı