Bilgilendirme Araçları

Bilgilendirme Araçları

Yılsonu veya ara dönem finansal tabloları ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları yasal süreler içinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir ve şirketimizin internet sitesinde yayımlanır.

Yılsonu finansal raporları, genel kurul onayından sonra bir ay içinde ulusal günlük iki gazetede ilan edilir.

Finansal tablolar, aylık olarak Hazine Müsteşarlığı'na ve üçer aylık dönemlerde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne gönderilir.

Hesap yılı sonu itibarıyla düzenlenen yıllık faaliyet raporları, yönetim kurulunun onayının alınmasından ve genel kurula sunulmasından sonra Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir ve internet sitesinde yayımlanır.

İnternet Sitesi (www.agesa.com.tr)
AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin internet sitesi, kamunun aydınlatılması ve tüm paydaşların en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sayfasındaki bilgiler düzenli olarak güncellenir. Şirketimizin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının iç tüzükleri, izahnameleri, tanıtım formları, fiyatları ve getirileri yayımlanır. Bağımsız denetimden geçmiş olan mali tablolar internet sitesinde yer alır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı kararları, sermaye artırımı ve her türlü esas sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kanalıyla kamuya duyurulur.

Açıklama Yapma Yetkisi
Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcıları basın ve yayın organlarına açıklama yapmaya yetkilidirler.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı