Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 27158-147 (İstanbul)

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 Ümraniye - İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 21 Şubat 2014 tarihli toplantısında, olağan genel kurulumuzun 28 Mart 2014 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul, Ümraniye Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:12 Kat:8’de aşağıda takdim edilen gündemdeki hususları görüşmek üzere toplanması kararlaştırılmıştır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay defterine kayıtlı ortaklarımızın toplantı gününden evvel Şirketimize müracaatla gerekli işlemleri yapmak ve giriş kartı almak suretiyle toplantıya iştirak etmelerini, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Mustafa Fırat Kuruca                                    Berkant Dişcigil
Genel Müdür Yrd.                             Genel Müdür Yrd.

GÜNDEM
1) Açılış ve divan başkanlığının oluşturulması,
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3) 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4) 2013 yılı denetçi raporlarının okunması,
5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,
7) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
9) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinden eksilenler ile onların yerine yönetim kurulu tarafından üyeliğe seçilenlerin genel kurulun onayına sunulması,
10) Denetçinin seçimi,
11) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12) Dilek ve temenniler.

VEKLETNAME
Sahibi olduğum ……………………………TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ……………………………………….. Anonim Şirketinin ………………….. tarihinde …………………… adresinde saat …………………’da yapılacak ……………………. yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

 

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı