Pay Senetlerinin Kaydileştirilmesi Hakkında

Pay Senetlerinin Kaydileştirilmesi Hakkında

6 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında,
"Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM'nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır" hükmüne yer verilmiştir.

Şirketimiz pay senetleri 13.11.2014 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlamış, ilgili kanun maddesi gereğince pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 13.11.2021 tarihinde sona erecektir. Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için söz konusu pay senetlerini, 13.11.2021 tarihine kadar şirketimize başvurarak kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Bunun için ortakların kimlikleri ile şirketimize gelerek ellerinde bulundurdukları hisse senetlerini teslim etmeleri ve bir yatırım kuruluşu (banka / aracı kurum) nezdinde hisse senedi işlemi yapılabilir bir yatırım hesabı açmış olmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları YTM'ye intikal edecektir.

Konuya ilişkin hizmet, randevu sistemi ile verilecek olup ayrıntılı bilginin şirketimizin sekreterya bölümünden edinilmesi mümkündür. Herhangi bir hak kaybına uğranmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız.

Konu hakkında detaylı bilgi ve randevu için

Osman İlhan ONURKAN / Begüm KASAPOĞLU
0216 635 1807 / 0216 635 1809
ilhan.onurkan@avivasa.com.tr / begum.kasapoglu@avivasa.com.tr

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Mustafa Fırat KURUCA
Genel Müdür Yardımcısı

Osman İlhan ONURKAN
Bölüm Yöneticisi

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı