Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Hakkında Bilgilendirme

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Hakkında Bilgilendirme

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. FATCA kapsamında Yabancı Finansal Kuruluş tanımına girmekte...

FATCA nedir?

18 Mart 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı ve Gelir İdaresi (IRS) tarafından yayımlanan Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA-Foreign Accounts Tax Compliance Act), ABD'de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin vergiye tabi gelir ve varlıklarının kayıt altına alınarak ABD Gelir İdaresine raporlanmasını amaçlayan bir ABD yasasıdır.

FATCA'ya uyum kapsamında Türkiye ile ABD arasında 29 Temmuz 2015'te "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamda raporlanacak bilgiler T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) iletilecektir.

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. FATCA kapsamında Yabancı Finansal Kuruluş tanımına girmekte olup, gerekli kayıt sürecini tamamlamıştır.

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak FATCA kapsamındaki sorumluluklarımız nelerdir?

FATCA kapsamında, ABD'de vergi mükellefi olabilecek müşterilerimizi mevzuatta yer alan kriterlere uygun olarak tespit etmemiz, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmemiz ve bildirim kapsamına giren müşterilerimize ait bilgileri GİB'na iletmemiz gerekmektedir. Bu amaçla müşterilerimizden FATCA kapsamındaki durumlarını teyit etmek amacıyla, bazı bilgi ve belgeleri talep etmekteyiz.

FATCA'dan kimler etkilenecek?

FATCA mevzuatı kapsamında hem bireysel hem de tüzel kişi müşteriler için aşağıdaki tespit edici unsurlar (ABD Göstergeleri) belirlenmiştir:

Gerçek Kişiler için;

 • ABD vatandaşı veya mukimi olanlar,
 • Doğum yeri ABD olanlar,
 • Greencard sahipleri,
 • Geçerli ABD posta veya ikametgâh adresi olanlar,
 • Geçerli ABD telefon numarası olanlar,
 • ABD'de tutulan bir hesaba fon transferi için düzenli talimatlar verenler,
 • ABD adresi olan bir kişiye geçerli temsil veya imza yetkisi verenler,
 • Müşteri dosyasındaki tek adresi "posta gönderisi İçin belirtilen" veya "posta bekletme servisi" adresi olanlar

Tüzel Kişiler için;

 • Kuruluş ve faaliyet yeri ABD olanlar,
 • ABD adresi olanlar,
 • Pasif nitelikli kurumlar* için, kurumu kontrol eden** gerçek kişilerden biri ABD vatandaşı veya mukimi olanlar.

* Pasif niteliklik kurum: Faaliyet alanı genellikle üretim, hizmet gibi aktif bir aktiviteye dayanmayan, bir takvim yılı içinde brüt gelirlerinin %50'den daha fazlası pasif gelirlerden (faiz, kar payı, temettü gibi) oluşan veya elinde bulundurduğu varlıkların %50'sinden fazlasını pasif gelirlerin elde edilmesi için kullanan ya da bu amaç için elde tutan finansal olmayan şirket

** Aşağıdaki niteliklerden herhangi birine sahip gerçek kişiler kontrol eden kişi olarak değerlendirilir.

- İşletme paylarının %10 veya fazlasına sahip olma
- İşletmede alınan kararların doğrudan veya dolaylı olarak nihai kontrolü
- İşletmede üst düzey temsil yetkisine sahip olma


Düzenleme kapsamında müşterilerimizden neler bekliyoruz?

ABD'de vergi mükellefi olan müşterilerimizin bu durumlarını Şirketimize beyan etmeleri gerekmektedir (W9 formu ile). Ayrıca yukarıda belirtilen göstergeler ile eşleşen ancak ABD'de vergi mükellefi olmadığını beyan eden müşterilerimizin de bu beyanlarını gösterir imzalı formu (W8/W8 BEN E formu)uygun ek bir belge ile kanıtlaması gerekmektedir (Mukimlik belgesi, kimlik belgesi, tüzel kişilerde kurumun mukimi olduğu/kurulduğu ya da örgütlendiği devletteki iş adresini içeren resmi belge).

Müşterilerimizin talep edilen bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında paylaşması, yetkili kurumlarca müşterilerimize uygulanabilecek olası yaptırımların önüne geçilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

FATCA ve ABD ile Türkiye arasında karşılıklı bilgi değişimini düzenleyen "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" uyarınca, ABD'de vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamayan ve mükellefiyet durumlarını beyan etmeyi reddeden gerçek ve tüzel kişilere, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden, ABD veya ABD adına stopaj yapmaya yetkili kurumlar tarafından %30 oranında stopaj uygulanabilecektir.

FATCA kapsamında hangi müşteriler ve bu müşterilere ilişkin hangi bilgiler GİB'na bildirilecek?

FATCA kapsamında bildirime konu olacak kişiler:

 • ABD'de vergi mükellefi olduğunu beyan ederek ilgili beyan formunu (W9) imzalayan gerçek ve tüzel kişiler,
 • ABD Göstergesi bulunduğu belirlenen ancak bilgi/beyan vermekten kaçınan gerçek ve tüzel kişiler (W8 formunu imzalamayanlar veya imzalayıp kanıt niteliğindeki dokümanları göndermeyenler)
 • Katılımcı Olmayan Finansal Kuruluşlar (FATCA uyumu göstermeyen finansal kuruluşlar)

FATCA kapsamında talep edilen bilgiler:

 • Hesap sahibinin adı, adresi ve ABD vergi kimlik numarası (US Tax Identification Number -US TIN)
 • Hesap numarası
 • Hesap bakiyesi veya değeri (ya da hesap kapanmadan önceki bakiye)
 • Bildirim yapan finansal kuruluşun adı ve vergi kimlik numarası

FATCA ile ilgili daha detaylı bilgi almak için hangi kaynaklara başvurulabilir?

FATCA ile ilgili detaylı bilgiye IRS'nin http://www.irs.gov uzantılı internet adresinden ulaşabilirsiniz.

NOT: FATCA ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlı olup, yetkili otoriteler (GİB ve IRS) tarafından yayımlanan ve yayımlanacak düzenlemelere, duyuru ve rehberlere bağlı olarak güncellenecektir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı