9 Ağustos 2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı Çerçevesindeki Yeni Uygulamalar

9 Ağustos 2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı Çerçevesindeki Yeni Uygulamalar

Emeklilik Sözleşmesi ve Tanımlar

Grup Kurucusu: Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluşu ifade eder.

Sponsor Kuruluş: İşveren sıfatıyla bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusunu ifade eder.

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcı lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir.

Katkı Paylarının Ödenmesi

Ara Verme

On iki ay art arda katkı payı ödenmemesi halinde, katkı payı ödemeye ara verilmiş kabul edilir. Bu durumda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderler, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden indirilebilir.

Katkı Payı Tutarının Üzerinde Yapılan Ödemeler

Katkı payı tutarını aşan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı paylarından mahsup edilebilir veya katılımcının yazılı olarak talep etmesi halinde ödeme tarihinden önceki on iki aylık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilebilir veya ek katkı payı olarak girilebilir.

Katkı Payı Tutarının Altında Yapılan Ödemeler

Katkı payı tutarının altında bir ödeme yapılması durumunda yatırılan tutar cari vadeye katkı payı olarak girilir, ancak emekliliğe hak kazanılmasında esas alınan süre hesabında dikkate alınmaz. Katılımcının/ katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin yazılı talimatı ile katkı payı tutarı ile ödenen tutar arasındaki farkın 12 ay içinde ödenmesi halinde ilgili vade emekliliğe hak kazanılmasında esas alınan süreye sayılır.

Fon Dağılım Oranları ve Emeklilik Planı Değişikliği

Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları bir yılda azami altı kez, bireysel emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir.

Hesapların Birleştirilmesi

Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesapları birleştirilebilir. Aynı şirkette bulunan bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesinde şirket, bu yöndeki yazılı talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcıyı işlemin sonuçları hakkında bilgilendirir ve en geç yedi işgünü içinde birleştirmeyi gerçekleştirir.

Hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır.

Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi emeklilik hakkının kullanılması durumu dışında işveren grup emeklilik sözleşmesi ile birikimleri ve hesapları birleştirilemeyecektir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılan bir hesap hak kazanma süresi tamamlanmadan bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi ile birleştirilemeyecektir.

İşveren grup emeklilik sözleşmelerine göre birikimlerin aktarımı işleminde giriş aidatının ertelenen kısmı katılımcıların hesabından mahsup edilmeyip sponsor kuruluştan tahsil edilecektir. Ertelenmiş giriş aidatı kesintisi tahsil edilene kadar şirket aktarım işlemini gerçekleştirmeyebilir. Bu durumda şirket aktarım işleminin gerçekleştirilmeyeceğine dair sponsor kuruluşa bilgilendirmede bulunur.

Hesapların birleştirilmesinde; birikimlerin sıfır olması durumunda, birleştirme işlemi emekliliğe hak kazanılmasına esas olan süreler için yapılır. Birikimlerin giriş aidatını karşılayamadığı durumlarda hesap birleştirme işlemi yerine getirilmeyecektir.

Hesap birleştirilmesinde sistemde giriş aidatı dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Hesapların birleştirilmesi esnasında aktarılan tutar üzerinden sistem yönetim gider kesintisi yapılmayacaktır. Birleştirilen bireysel emeklilik hesapları tekrar ayrıştırılamayacaktır. Hesap birleştirmede bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi katılımcının en eski sözleşmesinin yürürlük tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Hesap birleştirilmesinde aktarılan tutar katkı payı ödemesi olarak veya katkı payı üzerinde olan ödeme olarak kabul edilmeyecektir ve ayrıca ödenmemiş olan katkı paylarına da mahsup edilemeyecektir.

Hak Kazanma (Vesting) Uygulaması

Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre beş yılı aşamaz.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, birikimlerin tamamına hak kazanılması için beş yıl süre öngörülmesi durumunda katılımcı, her bir yıllık sürede bireysel emeklilik hesabındaki birikimin yüzde yirmisine, dört yıl süre öngörülmesi durumunda ise her bir yıllık sürede birikimin yüzde yirmi beşine hak kazanır. Üç yıl ve daha az hak kazanma süresinin öngörüldüğü durumlarda bu sınırlamalar uygulanmaz.

Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi veya katılımcının 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor kuruluşun aktarımı durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehtarlara veya kanuni mirasçılarına ödenir.

Emekliliğe Hak Kazanma

Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Katılımcının aynı şirkette veya başka bir şirkette birden fazla emeklilik sözleşmesi akdetmiş olması halinde, katılımcının tüm emeklilik sözleşmelerinden bireysel emekliliğe hak kazanması için en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması yeterlidir.

Katılımcının 56 yaşını tamamlamış ve en az on yıl sistemde bulunmuş olması kaydıyla ödemeye ara verilen dönem için işlem tarihi itibariyle geçerli asgari katkı payı üzerinden tek seferde ödeme yapılması durumunda, ara verilen dönem emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınır.

Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını (aylık, üç aylık, altı aylık, veya yıllık dönemler halinde) talep edebilir.

Emekliliğe hak kazanan katılımcı, birikimlerini almadığı hallerde bireysel emeklilik hesabına katkıda bulunmaya devam edebilir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı